REGULAMIN

BIEG GÓRSKI

Organizator:
Klub Kolarski Grupetto Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Św. Maksyma 6
NIP: 7382110925

Nr. rachunku bankowego:
17 1140 2017 0000 4702 0575 2490 (w tytule przelewu: Imię,Nazwisko + BIEG2023)

Kontakt:
e-mail: grupettogorlice@gmail.com

Termin i miejsce organizacji biegu:
Termin: 07.10.2023 r.

Miejsce startu / Meta zawodów/Biuro zawodów:
Wysowa-Zdrój / Park Zdrojowy

Program:

07.10.2023 (sobota)

godz. 6:00 – 07:30 – biuro zawodów (wydawanie pakietów na MARATON BESKID NISKI)
godz. 8:00 – START MARATON BESKID NISKI
godz. 8:00 – 09:30 – biuro zawodów (wydawanie pakietów na PÓŁMARATON BESKID NISKI)
godz. 10:00 – START PÓŁMARATON BESKID NISKI

godz. 10:30 – 12:00 Biegi młodzieżowe

godz. 13:30 – dekoracja PÓŁMARATON BESKID NISKI
godz. 14:00 – dekoracja MARATON BESKID NISKI
godz. 15:00 – zamknięcie strefy mety PÓŁMARATON BESKID NISKI
godz. 16:00 – zamknięcie strefy mety MARATON BESKID NISKI

Trasa: 

Półmaraton
Długość: 24 km
Przewyższenie: 1100 m
Maraton
Długość: 42 km
Przewyższenie: 2000 m

Limit czasowy:
5h – Półmaraton
8h – Maraton

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.bieggorski.pl w sposób prawidłowy i kompletny.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
4. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu jedynie gdy rodzic lub opiekun prawny również uczestniczą w biegu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub spodenek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Zgłoszenia i wpisowe:
1. Zapisy startują 9 maja 2023r.

LIMIT UCZESTNIKÓW:
Półmaraton – 300 osób (decyduje kolejność wpłat)
Maraton – 150 osób (decyduje kolejność wpłat)

2. Opłata startowa wynosi:

Półmaraton:
– 100 zł brutto płatne przelewem w terminie do 22.09.2023 r.
130 zł brutto płatne przelewem od 23.09.2023 r. lub w biurze zawodów
– osoba posiadająca ranking Rate My Trail na poziomie 730pkt. lub więcej startuje w naszym biegu bez opłaty wpisowej (więcej szczegółów)

Maraton:
– 120 zł brutto płatne przelewem w terminie do 22.09.2023 r.
150 zł brutto płatne przelewem od 23.09.2023 r. lub w biurze zawodów
– osoba posiadająca ranking Rate My Trail na poziomie 730pkt. lub więcej startuje w naszym biegu bez opłaty wpisowej (więcej szczegółów)

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w przypadku poinformowania organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 22.09.2023 do godz. 20.00

4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

5. Istnieje możliwość zapisania się i wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Bardiowska 1 A): WWW

6. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do 22.09.2023 r. W tym celu zawodnik, na którego
przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz w systemie zapisów. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik zrzekający się pakietu powinien napisać maila na adres: grupettogorlice@gmail.com , w mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji.

Świadczenia dla zawodników:
Pakiet startowy:
– numer startowy
– chusta GBG
– butelka 0,5l wody mineralnej Wysowianka
– brak medali za uczestnictwo

– oznakowanie trasy
– depozyt
– bufet na trasie (1 x)
– zabezpieczenie medyczne
– pomiar czasu
– piwo z browaru Pilsweizer na mecie
– posiłek na mecie

Klasyfikacje:

Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn Półmaraton/Maraton:
 mężczyźni
I miejsce – nagrody o wartości 300 zł + medal + darmowe wpisowe na edycję 2024
II miejsce – nagrody o wartości 250 zł + medal + darmowe wpisowe na edycję 2024
III miejsce – nagrody o wartości 200 zł + medal + darmowe wpisowe na edycję 2024

 kobiety
I miejsce – nagrody o wartości 300 zł + medal + darmowe wpisowe na edycję 2024
II miejsce – nagrody o wartości 250zł + medal + darmowe wpisowe na edycję 2024
III miejsce – nagrody o wartości 200 zł + medal + darmowe wpisowe na edycję 2024

Kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet miejsca I-III Półmaraton/Maraton:
Elita – do 39 lat (1984r.  i młodsi): nagrody rzeczowe + medal
Masters – 40+ lat (1983 i starsi): nagrody rzeczowe + medal

Nagrody z kategorii generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

 Klasyfikacja drużynowa (po jednym zawodniku na dystansie Półmaratonu i Maratonu):
I miejsce – upominek od Browaru Pilsweizer Grybów
II miejsce – upominek od Browaru Pilsweizer Grybów
III miejsce –  upominek od Browaru Pilsweizer Grybów

(Najniższa suma miejsc dwóch najszybszych zawodników drużyny na każdym z dystansów. Nazwa drużyny musi być taka sama przy zawodnikach z tej samej drużyny. Liczba zawodników drużyny bez ograniczeń)

Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego:
Upominki dla najlepszego zawodnika i zawodniczki „Ziemi Gorlickiej” na dystansie Półmaratonu i Maratonu (osoba zamieszkująca powiat gorlicki lub reprezentująca klub z tego powiatu)

UWAGA ! Nagrody z kategorii generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.
Aby otrzymać nagrodę obowiązkiem jest pojawienie się na dekoracji.

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– śmiecenie
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– skracanie trasy
– pomoc osób trzecich na trasie

Protesty:
Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

Ochrona wizerunku i dane osobowe:
Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i
Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia
dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego
przetwarzania danych osobowych uczestnika.
Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Sklep Rowerowy Ostre Koło z siedzibą pod adresem Bardiowska 1 A, 38-300 Gorlice, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nimi
związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r

Informacje dodatkowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu.
3.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
4. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Aktualizacja: 20-04-2023