COVID-19

Zmiany dostosowujące Gorlicki Bieg Górski do realiów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

  1. Biuro zawodów

Praca biura stacjonarnego zostanie ograniczona do minimum. Część jej obowiązków zostanie przeniesionych do działania on-line. Każdy zawodnik będzie zobligowany do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia karty zawodnika. Na tej podstawie zostanie wydany pakiet z numerem startowym i chipem. Odprawa dla zawodników odbędzie się on-line.
Każdy uczestnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego podczas występowania na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2.
Przed wejściem do biura zawodów każdy uczestnik będzie zobowiązany do zdezynfekowania dłoni. (środki do dezynfekcji będą zapewnione przez organizatora).  Przed wejściem do biura zawodów oraz przy odbiorze pakietu startowego każdy uczestnik zobowiązany będzie do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, chusty lub przyłbicy.

2. Strefa startu

Wejście do strefy odbywać się będzie na 10min. przed startem zawodów. W strefie może się znajdować maksymalnie 150 osób. Od startu tej grupy pozwalamy na start interwałowy przez kolejne 15 min. (w grupach nie większych niż 20 osób co 1 min.) Nadzór nad strefą startu obejmuje ekipa organizatora, którzy będą dbać o to aby w w/w strefach nie przebywało więcej niż 150 uczestników. Za powstałe skupiska ludzi poza strefą zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności, jednakże będzie się starał dbać by takie nie powstawały.

(z REGULAMINU: Klasyfikacja generalna odbędzie się się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 30 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Jeżeli wśród pierwszych 30 osób na mecie nie ma co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu oficjalnego zostaje zwiększona tak, aby ich obejmować.)

3. Strefa mety.

Ograniczona do minimum – nie będzie możliwości pozostania w niej dłużej niż odbiór medalu. Nie będzie też możliwe przebywanie w tej strefie osób towarzyszących i kibiców.

4. Posiłek regeneracyjny

Dla kończących bieg posiłek będzie wydawany w restauracji Ośrodka Zacisze.

5. Punkt żywieniowy

Obsługa zawodów będzie zaopatrzona w maseczki i rękawiczki jednorazowe. Każdego zawodnika przed wejściem na punkt będzie obowiązywała dezynfekcja rąk (środki do dezynfekcji będą zapewnione przez organizatora). Nie będzie możliwości odpoczynku w strefie żywieniowej. Na punkcie żywieniowym będzie dostępna tylko woda mineralna w butelkach 0,5l oraz banany. Na punkcie jednocześnie może znajdować się ograniczona liczba uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania uczestników przed wyznaczonym punktem, jeśli znajdować się będzie w niej zbyt duża liczba osób.

6. Ceremonia zakończenia

Odbędzie się tylko dla osób nagrodzonych (6 kobiet i 6 mężczyzn). Plus dwie osoby z powiatu gorlickiego.

7. Zasłanianie ust i nosa

Każdy zawodnik powinien być zaopatrzony w maseczkę przez cały czas trwania imprezy – obowiązkowe jej użycie będzie wymagane w miejscach skupisk ludzkich, pomieszczeniach zamkniętych oraz:

od momentu wejścia do strefy startu do wbiegnięcia do lasu (2km trasy)
od momentu opuszczenia strefy mety przez cały okres przebywania na terenie Ośrodka Zacisze

8. Wypełnienie Oświadczenia i Karty Zdrowia

Akceptując Regulamin i biorąc udział w Gorlickim Biegu Górskim uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:

-nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby,

-jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu,

-będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas Gorlickiego Biegu Górskiego

-jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu Gorlicki Bieg Górski w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy- przy odbiorze ) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref.

Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić KARTĘ ZDROWIA i OŚWIADCZENIE oraz dostarczenie ich do Organizatora przy odbiorze pakietu. Bez wypełnionej i podpisanej KARTY ZDROWIA i OŚWIADCZENIA Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego.

Organizator w porozumieniu z ekipą zabezpieczenia medycznego zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym,

Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE,

W biurze imprezy nie będzie możliwości wydrukowania KARTY ZDROWIA i OŚWIADCZENIA.