REGULAMIN

BIEG GÓRSKI

Organizator:
Klub Kolarski Grupetto Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Św.Maksyma 6
NIP: 7382110925

Nr. rachunku bankowego:
17 1140 2017 0000 4702 0575 2490 (w tytule przelewu: Imię,Nazwisko + BIEG2019)

Kontakt:
e-mail: grupettogorlice@gmail.com

Termin i miejsce organizacji biegu:
Termin: 17.11.2019 r.

Miejsce startu / Meta zawodów/Biuro zawodów:
Wysowa-Zdrój / Ośrodek wczasów rodzinnych „Zacisze”

Program:
17.11.2019 (niedziela)
godz. 7:45 – 09:45 – biuro zawodów
godz. 10:30 – START
godz. 14:00 – dekoracja
godz. 14:30 – zamknięcie strefy mety

Trasa: 
Długość: 22,5 km
Przewyższenie: 1000 m

Limit czasowy:
2:30 h od startu – wybiegnięcie z bufetu (osoby które nie zdążą wybiec w tym czasie z bufetu będą kierowane na Kozie Żebro z pominięciem 4km trasy przez Rotundę, będą one uwzględnione w wynikach za osobami które przebiegły całą trasę)
4 h od startu – wbiegnięcie na metę

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.bieggorski.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej 5 dni przed imprezą lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów.
4. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu jedynie gdy rodzic lub opiekun prawny również uczestniczą w biegu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub spodenek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Zgłoszenia i wpisowe:
1. Zapisy ruszają 1 lipca 2019 r.
LIMIT UCZESTNIKÓW: 400 osób (decyduje kolejność wpłat)

2. Opłata startowa wynosi:
60 zł brutto płatne przelewem w terminie do 30.09.2019 r.
80 zł brutto płatne przelewem w terminie od 01.10.2019 r. do 12.11.2019 r.
100 zł brutto płatne w biurze zawodów (w wypadku pozostania wolnych nieopłaconych miejsc)

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w przypadku poinformowania organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 31.10.2019 do godz. 20.00

4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

5. Istnieje możliwość zapisania się i wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Kościuszki 32): WWW

6. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do 12.11.2019 r. W tym celu zawodnik, na którego
przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz w systemie zapisów. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik zrzekający się pakietu powinien napisać maila na adres: grupettogorlice@gmail.com , w mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji.

Świadczenia dla zawodników:
Pakiet startowy:
– numer startowy
– tabletki izotoniczne High5
– oficjalna chusta (buff) zawodów
– izotonik FUN>GO Wysowianka

– oznakowanie trasy
– depozyt
– bufet na trasie (14,5 km)
– zabezpieczenie medyczne
– medal na mecie
– pomiar czasu
– piwo dla pierwszych 200 zawodników na mecie
– butelka 0,5l wody mineralnej Wysowianka na mecie
– posiłek na mecie

Klasyfikacje:
Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:

 mężczyźni i kobiety
I miejsce – nagrody o wartości 400 zł + dyplom
II miejsce – nagrody o wartości 300 zł + dyplom
III miejsce – nagrody o wartości 200 zł + dyplom
IV miejsce – nagrody o wartości 150 zł + dyplom
V miejsce – nagrody o wartości 150 zł + dyplom
VI miejsce – nagrody o wartości 100 zł + dyplom
VII miejsce – nagrody o wartości 100 zł + dyplom
VIII miejsce – nagrody o wartości 100 zł + dyplom

– upominki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika „Ziemi Gorlickiej” (osoba zamieszkująca powiat gorlicki lub reprezentująca klub z tego powiatu)

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– śmiecenie
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– skracanie trasy
– pomoc osób trzecich na trasie

Protesty:
Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

Ochrona wizerunku i dane osobowe:
Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i
Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia
dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego
przetwarzania danych osobowych uczestnika.
Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Sklep Rowerowy Ostre Koło z siedzibą pod adresem Kościuszki 32, 38-300 Gorlice, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nimi
związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r

Informacje dodatkowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu.
3.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
4. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Aktualizacja: 21-06-2019