REGULAMIN

BIEG GÓRSKI

Organizator:
Klub Kolarski Grupetto Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Św.Maksyma 6
NIP: 7382110925

Nr. rachunku bankowego:
17 1140 2017 0000 4702 0575 2490 (w tytule przelewu: Imię,Nazwisko + BIEG2018)

Kontakt:
e-mail: grupettogorlice@gmail.com

Termin i miejsce organizacji biegu:
Termin: 18.11.2018 r.

Miejsce startu / Meta zawodów/Biuro zawodów:
Wysowa-Zdrój / Ośrodek wczasów rodzinnych „Zacisze”

Program:
18.11.2018 (niedziela)
godz. 8:00 – 10:00 – biuro zawodów
godz. 10:30 – START
godz. 14:00 – dekoracja
godz. 14:30 – zamknięcie strefy mety

Trasa: 
Długość: 22,5 km
Przewyższenie: 1000 m

Limit czasowy:
2:30 h od startu – wybiegnięcie z bufetu (osoby które nie zdążą wybiec w tym czasie z bufetu będą kierowane na Kozie Żebro z pominięciem 4km trasy przez Rotundę, będą one uwzględnione w wynikach za osobami które przebiegły całą trasę)
4 h od startu – wbiegnięcie na metę

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.bieggorski.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej 2 dni przed imprezą lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów.
5. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu jedynie gdy rodzic lub opiekun prawny również uczestniczą w biegu.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub spodenek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
10.Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

Zgłoszenia i wpisowe:
1. Zapisy ruszają 1 lipca 2018 r.
LIMIT UCZESTNIKÓW: 400 osób (KONIEC ZAPISÓW)
2. Opłata startowa wynosi:
40 zł brutto płatne przelewem w terminie do 30.09.2018 r.
60 zł brutto płatne przelewem w terminie od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r.
80 zł brutto płatne w biurze zawodów (w wypadku pozostania wolnych nieopłaconych miejsc)

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w przypadku poinformowania organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 31.10.2018 do godz. 20.00
4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.
5. Istnieje możliwość zapisania się i wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Kościuszki 32): WWW

Świadczenia dla zawodników:
Pakiet startowy:
– numer startowy
– tabletki izotoniczne High5
– medal na mecie
– oznakowanie trasy
– bufet na trasie (14,5 km)
– pomiar czasu
– zabezpieczenie medyczne
– posiłek na mecie
– piwo dla pierwszych 100 zawodników na mecie

Klasyfikacje:
Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:

 mężczyźni i kobiety
I miejsce – nagrody o wartości 300 zł + dyplom
II miejsce – nagrody o wartości 200 zł + dyplom
III miejsce – nagrody o wartości 150 zł + dyplom
IV miejsce – nagrody o wartości 100 zł + dyplom
V miejsce – nagrody o wartości 100 zł + dyplom
VI miejsce – nagrody o wartości 100 zł + dyplom

– upominki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika „Ziemi Gorlickiej” (osoba zamieszkująca powiat gorlicki lub reprezentująca klub z tego powiatu)

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– nadmierne śmiecenie
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– skracanie trasy
– pomoc osób trzecich na trasie

Protesty:
Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

Informacje dodatkowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Aktualizacja: 01-11-2018