REGULAMIN

III GBG zostaje przełożony. Termin biegu podamy w jesieni.

GORLICKI BIEG GÓRSKI

Organizator:
Klub Kolarski Grupetto Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Św.Maksyma 6
NIP: 7382110925

Kontakt:
e-mail: grupettogorlice@gmail.com

Termin i miejsce organizacji biegu:
Termin: 24.09.2017 r.

Miejsce startu / Meta zawodów/Biuro zawodów:
Przełęcz na Magurze Małastowskiej / Schronisko PTTK Magura Małastowska

Program:
24.09.2017 (niedziela)
godz. 7:00 – 8:30 – biuro zawodów
godz. 9:00 – START
godz. 12:00 – dekoracja
godz. 13:00 – zamknięcie strefy mety

Trasa: (długość i przewyższenia podamy kilka dni przed startem)

Długość: między 22 – 26 km

Limit czasowy:
4 h na mecie

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.bieggorski.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej 2 dni przed imprezą lub osobiste zgłoszenie w biurze zawodów.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów.
5. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu jedynie gdy rodzic lub opiekun prawny również uczestniczą w biegu.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub spodenek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
10.Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z poczęstunku.

Zgłoszenia i wpisowe:
1. Zapisy ruszają 1 lipca 2017r. o godz. 20:00
2. Opłata startowa wynosi:
40 zł brutto płatne przelewem lub w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w terminie do 12.09.2017 r.
50 zł brutto płatne przelewem od 13.09.2017 r. oraz w biurze zawodów

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w przypadku poinformować organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 12.09.2017 do godz. 20.00
4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.
5. Istnieje możliwość zapisania się i wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Kościuszki 32): WWW

Świadczenia dla zawodników:
– oznakowanie na trasie wyścigu
– pomiar czasu
– zabezpieczenie medyczne
– posiłek na mecie
– numer startowy
– mapa z zaznaczoną trasą

Klasyfikacje:
Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:

 mężczyźni i kobiety
I miejsce – 300 zł + dyplom
II miejsce – 250 zł + dyplom
III miejsce – 200 zł + dyplom
IV miejsce – 100 zł + dyplom
V miejsce – 100 zł + dyplom
VI miejsce – 100 zł + dyplom

– upominki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika „Ziemi Gorlickiej” (osoba zamieszkująca powiat gorlicki lub reprezentująca klub z tego powiatu)

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– nadmierne śmiecenie
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– skracanie trasy
– pomoc osób trzecich na trasie

Protesty:
Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

Informacje dodatkowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania biegu i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 14 dni przed zawodami.

Aktualizacja: 16-06-2017